Huiselijk geweld
Kinderverwaarlozing - Kindermishandeling

Trainen is voor mij meer dan kennis overdracht alleen. Het gaat om visie, het delen van emotie, het veilig voelen in de groep zodat een maximaal resultaat behaald kan worden. Ik werk met veel verschillende groepen: groot, klein, oud, jong, verschillende culturen en achtergronden.
Elke groep is uniek en heeft derhalve zijn eigen dynamiek. Dat maakt trainen een topsport en een uitdaging om een ieder aan het eind met een goed gevoel gedag te kunnen zeggen.

Dit jaar speciefiek aandacht voor kinderverwaarlozing


Het onderwerp kind en ouderen mishandeling/verwaarlozing en huiselijk geweld ligt me na aan het hart. Zowel vanuit privé, als vanuit mijn beroepservaring geef ik input aan de bijeenkomsten. Ik gebruik materiaal van THG - Trainers Huiselijk Geweld, dat elk jaar ververst wordt.
Door het geven van voorlichtingen en trainingen wil ik een bijdrage leveren aan het verminderen van geweld ten aanzien van de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals kinderen en ouderen. Het is mijn wens dat de trainingen en voorlichtingen een bijdrage leveren aan het proces van bewustwording, en bovenal aan de moed die het van de professional vraagt om gedrag, nalatigheid en zorg waar vragen over zijn, bespreekbaar te maken.

De preventieve kracht van 'De Wet verbeterde Meldcode', staat tijdens bijscholingen & trainingen centraal. 'De Wet verbeterde meldcode' is een middel om handelingsverlegenheid op te kunnen heffen. De insteek tijdens de trainigen die ik geef is: Wat kunnen wij (beroepskrachten) anders doen voor dat we 'Meldcode' starten. Wat kan mensen helpen om zich emotioneel veilig te voelen, zodat ze hun gevoelens van twijfel & onmacht bespreekbaar durfen maken?

Van 2007 tot eind 2013 verzorgde ik voorlichtingen en trainingen voor het AMK-Amsterdam (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling).
Sinds 2013 geef ik training en voorlichting onder mijn eigen naam ‘Hans Götze - Training & Advies over Opvoeden’. Ik verzorg trainingen, voorlichtingen, Studiedagen, deskundigheidsbevordering en opfris bijeenkomsten aan alle doelgroepen.

* In alle trainingen is het afwegingskader uit de verbeterde meldcode opgenomen.
* Trainingen gaan uit van een basisformat, het is mogelijk de training om maat te maken, door bv op een bepaald onderwerp de nadruk te leggen.

Ik ben aangesloten bij Trainers Huiselijk Geweld. (jaarlijkse bijscholing) 
Ik volg jaarlijks congressen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld evenals bijscholings-dagen en cursussen op specifieke onderwerpen. Ik heb mijn opleidingen gevolgd bij AMK-Amsterdam - LVAK -  LTAK - THG. Ik geef ook trainingen voor LOGAVAK